Tạo chữ màu FF, bảng màu FF trong Free Fire

Bảng mã màu HTML, CSS, RGB cơ bản

Màu Tên màu Hex Code

#RRGGBB
Decimal Code

(R,G,B)
Black #000000 (0,0,0)
White #FFFFFF (255,255,255)
Red #FF0000 (255,0,0)
Lime #00FF00 (0,255,0)
Blue #0000FF (0,0,255)
Yellow #FFFF00 (255,255,0)
Cyan / Aqua #00FFFF (0,255,255)
Magenta / Fuchsia #FF00FF (255,0,255)
Silver #C0C0C0 (192,192,192)
Gray #808080 (128,128,128)
Maroon #800000 (128,0,0)
Olive #808000 (128,128,0)
Green #008000 (0,128,0)
Purple #800080 (128,0,128)
Teal #008080 (0,128,128)
Navy #000080 (0,0,128)

Các kí tự trong bảng màu FF đang thịnh hành

Thể loại Kí tự
✅ Chữ kí Màu FF [C][B][DAA520]Ⓥ[EE82EE]Tên của bạn
✅ Biệt danh dấu # vàng [#][FFFF00]
✅ Bảng màu Phát sáng Màu xanh #00FF00
✅ Code màu FF Đầy đủ tất cả màu
✅ Chữ V màu vàng Dành cho Game Free Fire

Bảng màu thường dùng

#EEEEEE #DDDDDD #CCCCCC #BBBBBB #AAAAAA #999999
#888888 #777777 #666666 #555555 #444444 #333333
#222222 #111111 #000000 #FF0000 #EE0000 #DD0000
#CC0000 #BB0000 #AA0000 #990000 #880000 #770000
#660000 #550000 #440000 #330000 #220000 #110000
#FFFFFF #FFFFCC #FFFF99 #FFFF66 #FFFF33 #FFFF00
#CCFFFF #CCFFCC #CCFF99 #CCFF66 #CCFF33 #CCFF00
#99FFFF #99FFCC #99FF99 #99FF66 #99FF33 #99FF00
#66FFFF #66FFCC #66FF99 #66FF66 #66FF33 #66FF00
#33FFFF #33FFCC #33FF99 #33FF66 #33FF33 #33FF00
#00FFFF #00FFCC #00FF99 #00FF66 #00FF33 #00FF00
#FFCCFF #FFCCCC #FFCC99 #FFCC66 #FFCC33 #FFCC00
#CCCCFF #CCCCCC #CCCC99 #CCCC66 #CCCC33 #CCCC00
#99CCFF #99CCCC #99CC99 #99CC66 #99CC33 #99CC00
#66CCFF #66CCCC #66CC99 #66CC66 #66CC33 #66CC00
#33CCFF #33CCCC #33CC99 #33CC66 #33CC33 #33CC00
#00CCFF #00CCCC #33CC66 #33CC33 #00CC99 #00CC66
#00CC33 #00CC00 #FF99FF #FF99CC #FF9999 #FF9966
#FF9933 #FF9900 #CC99FF #CC99CC #CC9999 #CC9966
#CC9933 #CC9900 #9999FF #9999CC #999999 #999966
#999933 #999900 #6699FF #6699CC #669999 #669966
#669933 #669900 #3399FF #3399CC #339999 #339966
#339933 #339900 #0099FF #0099CC #009999 #009966
#009933 #009900 #FF66FF #FF66CC #FF6699 #FF6666
#FF6633 #FF6600 #CC66FF #CC66CC #CC6699 #CC6666
#CC6633 #CC6600 #9966FF #9966CC #996699 #996666
#996633 #996600 #6666FF #6666CC #666699 #666666
#666633 #666600 #3366FF #3366CC #336699 #336666
#336633 #336600 #0066FF #0066CC #006699 #006666
#006633 #006600 #FF33FF #FF33CC #FF3399 #FF3366
#FF3333 #FF3300 #CC33FF #CC33CC #CC3399 #CC3366
#CC3333 #CC3300 #9933FF #9933CC #993399 #993366
#993333 #993300 #6633FF #6633CC #663399 #663366
#663333 #663300 #3333FF #3333CC #333399 #333366
#333333 #333300 #0033FF #FF3333 #0033CC #003399
#003366 #003333 #003300 #FF00FF #FF00CC #FF0099
#FF0066 #FF0033 #FF0000 #CC00FF #CC00CC #CC0099
#CC0066 #CC0033 #CC0000 #9900FF #9900CC #990099
#990066 #990033 #990000 #6600FF #6600CC #660099
#660066 #660033 #660000 #3300FF #3300CC #330099
#330066 #330033 #330000 #0000FF #0000CC #000099
#000066 #000033 #00FF00 #00EE00 #00DD00 #00CC00
#00BB00 #00AA00 #009900 #008800 #007700 #006600
#005500 #004400 #003300 #002200 #001100 #0000FF
#0000EE #0000DD #0000CC #0000BB #0000AA #000099
#000088 #000077 #000055 #000044 #000022 #000011

Bảng màu đầy đủ

 

Màu & Tên màu

 

Decimal Code

(R,G,B)
 

Hex Code

#RRGGBB
GhostWhite (248 248 255) #F8F8FF
WhiteSmoke (245 245 245) #F5F5F5
Gainsboro (220 220 220) #DCDCDC
White (255 255 255) #FFFFFF
Black (0 0 0) #000000
DimGray (105 105 105) #696969
LightGray (211 211 211) #D3D3D3
Gray (190 190 190) #BEBEBE
Gray11 (28 28 28) #1C1C1C
Gray21 (54 54 54) #363636
Gray31 (79 79 79) #4F4F4F
Gray41 (105 105 105) #696969
Gray51 (130 130 130) #828282
Gray61 (156 156 156) #9C9C9C
Gray71 (181 181 181) #B5B5B5
Gray81 (207 207 207) #CFCFCF
Gray91 (232 232 232) #E8E8E8
DarkGray (169 169 169) #A9A9A9
LightSlateGray (119 136 153) #778899
SlateGray (112 128 144) #708090
SlateGray1 (198 226 255) #C6E2FF
SlateGray2 (185 211 238) #B9D3EE
SlateGray3 (159 182 205) #9FB6CD
SlateGray4 (108 123 139) #6C7B8B
DarkSlateGray (47 79 79) #2F4F4F
DarkSlateGray1 (151 255 255) #97FFFF
DarkSlateGray2 (141 238 238) #8DEEEE
DarkSlateGray3 (121 205 205) #79CDCD
DarkSlateGray4 (82 139 139) #528B8B
PaleGoldenrod (238 232 170) #EEE8AA
FloralWhite (255 250 240) #FFFAF0
LightGoldenrodYellow (250 250 210) #FAFAD2
SaddleBrown (139 69 19) #8B4513
Sienna (160 82 45) #A0522D
OldLace (253 245 230) #FDF5E6
Linen (250 240 230) # FAF0E6
PapayaWhip (255 239 213) # FFEFD5
BlanchedAlmond (255 235 205) # FFEBCD
Moccasin (255 228 181) # FFE4B5
Peru (205 133 63) # CD853F
Beige (245 245 220) # F5F5DC
SandyBrown (244 164 96) # F4A460
Snow1 (255 250 250) # FFFAFA
Snow2 (238 233 233) # EEE9E9
Snow3 (205 201 201) # CDC9C9
Snow4 (139 137 137) # 8B8989
Seashell1 (255 245 238) # FFF5EE
Seashell2 (238 229 222) # EEE5DE
Seashell3 (205 197 191) # CDC5BF
Seashell4 (139 134 130) # 8B8682
AntiqueWhite (250 235 215) # FAEBD7
AntiqueWhite1 (255 239 219) # FFEFDB
AntiqueWhite2 (238 223 204) # EEDFCC
AntiqueWhite3 (205 192 176) # CDC0B0
AntiqueWhite4 (139 131 120) # 8B8378
Bisque1 (255 228 196) # FFE4C4
Bisque2 (238 213 183) # EED5B7
Bisque3 (205 183 158) # CDB79E
Bisque4 (139 125 107) # 8B7D6B
PeachPuff1 (255 218 185) # FFDAB9
PeachPuff2 (238 203 173) # EECBAD
PeachPuff3 (205 175 149) # CDAF95
PeachPuff4 (139 119 101) # 8B7765
NavajoWhite1 (255 222 173) # FFDEAD
NavajoWhite2 (238 207 161) # EECFA1
NavajoWhite3 (205 179 139) # CDB38B
NavajoWhite4 (139 121 94) # 8B795E
LemonChiffon1 (255 250 205) # FFFACD
LemonChiffon2 (238 233 191) # EEE9BF
LemonChiffon3 (205 201 165) # CDC9A5
LemonChiffon4 (139 137 112) # 8B8970
Cornsilk1 (255 248 220) # FFF8DC
Cornsilk2 (238 232 205) # EEE8CD
Cornsilk3 (205 200 177) # CDC8B1
Cornsilk4 (139 136 120) # 8B8878
Ivory1 (255 255 240) # FFFFF0
Ivory2 (238 238 224) # EEEEE0
Ivory3 (205 205 193) # CDCDC1
Ivory4 (139 139 131) # 8B8B83
MintCream (245 255 250) # F5FFFA
Honeydew1 (240 255 240) # F0FFF0
Honeydew2 (224 238 224) # E0EEE0
Honeydew3 (193 205 193) # C1CDC1
Honeydew4 (131 139 131) # 838B83
LavenderBlush1 (255 240 245) # FFF0F5
LavenderBlush2 (238 224 229) # EEE0E5
LavenderBlush3 (205 193 197) # CDC1C5
LavenderBlush4 (139 131 134) # 8B8386
Lavender (230 230 250) # E6E6FA
MistyRose1 (255 228 225) # FFE4E1
MistyRose2 (238 213 210) # EED5D2
MistyRose3 (205 183 181) # CDB7B5
MistyRose4 (139 125 123) # 8B7D7B
Azure1 (240 255 255) # F0FFFF
Azure2 (224 238 238) # E0EEEE
Azure3 (193 205 205) # C1CDCD
Azure4 (131 139 139) # 838B8B
AliceBlue (240 248 255) # F0F8FF
LightSlateBlue (132 112 255) # 8470FF
MediumSlateBlue (123 104 238) # 7B68EE
SlateBlue (106 90 205) # 6A5ACD
SlateBlue1 (131 111 255) # 836FFF
SlateBlue2 (122 103 238) # 7A67EE
SlateBlue3 (105 89 205) # 6959CD
SlateBlue4 (71 60 139) # 473C8B
DarkSlateBlue (72 61 139) # 483D8B
RoyalBlue (65 105 225) # 4169E1
RoyalBlue1 (72 118 255) # 4876FF
RoyalBlue2 (67 110 238) # 436EEE
RoyalBlue3 (58 95 205) # 3A5FCD
RoyalBlue4 (39 64 139) # 27408B
Blue1 (0 0 255) # 0000FF
Blue2 (0 0 238) # 0000EE
DarkBlue (0 0 139) # 00008B
NavyBlue (0 0 128) # 000080
MidnightBlue (25 25 112) # 191970
CornflowerBlue (100 149 237) # 6495ED
Mediumblue (0 0 205) # 0000CD
PowderBlue (176 224 230) # B0E0E6
DodgerBlue1 (30 144 255) # 1E90FF
DodgerBlue2 (28 134 238) # 1C86EE
DodgerBlue3 (24 116 205) # 1874CD
DodgerBlue4 (16 78 139) # 104E8B
SteelBlue (70 130 180) # 4682B4
SteelBlue1 (99 184 255) # 63B8FF
SteelBlue2 (92 172 238) # 5CACEE
SteelBlue3 (79 148 205) # 4F94CD
SteelBlue4 (54 100 139) # 36648B
DeepSkyBlue1 (0 191 255) # 00BFFF
DeepSkyBlue2 (0 178 238) # 00B2EE
DeepSkyBlue3 (0 154 205) # 009ACD
DeepSkyBlue4 (0 104 139) # 00688B
SkyBlue (135 206 235) # 87CEEB
SkyBlue1 (135 206 255) # 87CEFF
SkyBlue2 (126 192 238) # 7EC0EE
SkyBlue3 (108 166 205) # 6CA6CD
SkyBlue4 (74 112 139) # 4A708B
LightSkyBlue (135 206 250) # 87CEFA
LightSkyBlue1 (176 226 255) # B0E2FF
LightSkyBlue2 (164 211 238) # A4D3EE
LightSkyBlue3 (141 182 205) # 8DB6CD
LightSkyBlue4 (96 123 139) # 607B8B
LightSteelBlue (176 196 222) # B0C4DE
LightSteelBlue1 (202 225 255) # CAE1FF
LightSteelBlue2 (188 210 238) # BCD2EE
LightSteelBlue3 (162 181 205) # A2B5CD
LightSteelBlue4 (110 123 139) # 6E7B8B
LightBlue (173 216 230) # ADD8E6
LightBlue1 (191 239 255) # BFEFFF
LightBlue2 (178 223 238) # B2DFEE
LightBlue3 (154 192 205) # 9AC0CD
LightBlue4 (104 131 139) # 68838B
LightCyan1 (224 255 255) # E0FFFF
LightCyan2 (209 238 238) # D1EEEE
LightCyan3 (180 205 205) # B4CDCD
LightCyan4 (122 139 139) # 7A8B8B
CadetBlue (95 158 160) # 5F9EA0
CadetBlue1 (152 245 255) # 98F5FF
CadetBlue2 (142 229 238) # 8EE5EE
CadetBlue3 (122 197 205) # 7AC5CD
CadetBlue4 (83 134 139) # 53868B
PaleTurquoise (175 238 238) # AFEEEE
PaleTurquoise1 (187 255 255) # BBFFFF
PaleTurquoise2 (174 238 238) # AEEEEE
PaleTurquoise3 (150 205 205) # 96CDCD
PaleTurquoise4 (102 139 139) # 668B8B
MediumTurquoise (72 209 204) # 48D1CC
DarkTurquoise (0 206 209) # 00CED1
Turquoise (64 224 208) # 40E0D0
Turquoise1 (0 245 255) # 00F5FF
Turquoise2 (0 229 238) # 00E5EE
Turquoise3 (0 197 205) # 00C5CD
Turquoise4 (0 134 139) # 00868B
Cyan1 (0 255 255) # 00FFFF
Cyan2 (0 238 238) # 00EEEE
Cyan3 (0 205 205) # 00CDCD
DarkCyan (0 139 139) # 008B8B
Aquamarine1 (127 255 212) # 7FFFD4
Aquamarine2 (118 238 198) # 76EEC6
Aquamarine3 (102 205 170) # 66CDAA
Aquamarine4 (69 139 116) # 458B74
DarkSeaGreen (143 188 143) # 8FBC8F
DarkSeaGreen1 (193 255 193) # C1FFC1
DarkSeaGreen2 (180 238 180) # B4EEB4
DarkSeaGreen3 (155 205 155) # 9BCD9B
DarkSeaGreen4 (105 139 105) # 698B69
SeaGreen (46 139 87) # 2E8B57
SeaGreen1 (84 255 159) # 54FF9F
SeaGreen2 (78 238 148) # 4EEE94
SeaGreen3 (67 205 128) # 43CD80
PaleGreen (152 251 152) # 98FB98
PaleGreen1 (154 255 154) # 9AFF9A
PaleGreen2 (144 238 144) # 90EE90
PaleGreen3 (124 205 124) # 7CCD7C
PaleGreen4 (84 139 84) # 548B54
SpringGreen1 (0 255 127) # 00FF7F
SpringGreen2 (0 238 118) # 00EE76
SpringGreen3 (0 205 102) # 00CD66
SpringGreen4 (0 139 69) # 008B45
Green1 (0 255 0) # 00FF00
Green2 (0 238 0) # 00EE00
Green3 (0 205 0) # 00CD00
Green4 (0 139 0) # 008B00
Navy (0 100 0) # 006400
MediumSeaGreen (60 179 113) # 3CB371
LightSeaGreen (32 178 170) # 20B2AA
LightGreen (144 238 144) # 90EE90
LawnGreen (124 252 0) # 7CFC00
MediumSpringGreen (0 250 154) # 00FA9A
GreenYellow (173 255 47) # ADFF2F
LimeGreen (50 205 50) # 32CD32
YellowGreen (154 205 50) # 9ACD32
ForestGreen (34 139 34) # 228B22
Chartreuse1 (127 255 0) # 7FFF00
Chartreuse2 (118 238 0) # 76EE00
Chartreuse3 (102 205 0) # 66CD00
Chartreuse4 (69 139 0) # 458B00
OliveDrab (107 142 35) # 6B8E23
OliveDrab1 (192 255 62) # C0FF3E
OliveDrab2 (179 238 58) # B3EE3A
OliveDrab3 (154 205 50) # 9ACD32
OliveDrab4 (105 139 34) # 698B22
DarkOliveGreen (85 107 47) # 556B2F
DarkOliveGreen1 (202 255 112) # CAFF70
DarkOliveGreen2 (188 238 104) # BCEE68
DarkOliveGreen3 (162 205 90) # A2CD5A
DarkOliveGreen4 (110 139 61) # 6E8B3D
Khaki1 (255 246 143) # FFF68F
Khaki2 (238 230 133) # EEE685
Khaki3 (205 198 115) # CDC673
Khaki4 (139 134 78) # 8B864E
DarkKhaki (189 183 107) # BDB76B
LightGoldenrod (238 221 130) # EEDD82
LightGoldenrod1 (255 236 139) # FFEC8B
LightGoldenrod2 (238 220 130) # EEDC82
LightGoldenrod3 (205 190 112) # CDBE70
LightGoldenrod4 (139 129 76) # 8B814C
LightYellow1 (255 255 224) # FFFFE0
LightYellow2 (238 238 209) # EEEED1
LightYellow3 (205 205 180) # CDCDB4
LightYellow4 (139 139 122) # 8B8B7A
Yellow1 (255 255 0) # FFFF00
Yellow2 (238 238 0) # EEEE00
Yellow3 (205 205 0) # CDCD00
Yellow4 (139 139 0) # 8B8B00
Gold1 (255 215 0) # FFD700
Gold2 (238 201 0) # EEC900
Gold3 (205 173 0) # CDAD00
Gold4 (139 117 0) # 8B7500
Goldenrod (218 165 32) # DAA520
Goldenrod1 (255 193 37) # FFC125
Goldenrod2 (238 180 34) # EEB422
Goldenrod3 (205 155 29) # CD9B1D
Goldenrod4 (139 105 20) # 8B6914
DarkGoldenrod (184 134 11) # B8860B
DarkGoldenrod1 (255 185 15) # FFB90F
DarkGoldenrod2 (238 173 14) # EEAD0E
DarkGoldenrod3 (205 149 12) # CD950C
DarkGoldenrod4 (139 101 8) # 8B658B
RosyBrown (188 143 143) # BC8F8F
RosyBrown1 (255 193 193) # FFC1C1
RosyBrown2 (238 180 180) # EEB4B4
RosyBrown3 (205 155 155) # CD9B9B
RosyBrown4 (139 105 105) # 8B6969
IndianRed (205 92 92) # CD5C5C
IndianRed1 (255 106 106) # FF6A6A
IndianRed2 (238 99 99) # EE6363
IndianRed3 (205 85 85) # CD5555
IndianRed4 (139 58 58) # 8B3A3A
Sienna1 (255 130 71) # FF8247
Sienna2 (238 121 66) # EE7942
Sienna3 (205 104 57) # CD6839
Sienna4 (139 71 38) # 8B4726
Burlywood (222 184 135) # DEB887
Burlywood1 (255 211 155) # FFD39B
Burlywood2 (238 197 145) # EEC591
Burlywood3 (205 170 125) # CDAA7D
Burlywood4 (139 115 85) # 8B7355
Wheat (245 222 179) # F5DEB3
Wheat1 (255 231 186) # FFE7BA
Wheat2 (238 216 174) # EED8AE
Wheat3 (205 186 150) # CDBA96
Wheat4 (139 126 102) # 8B7E66
Tan (210 180 140) # D2B48C
Tan1 (255 165 79) # FFA54F
Tan2 (238 154 73) # EE9A49
Tan3 (205 133 63) # CD853F
Tan4 (139 90 43) # 8B5A2B
Chocolate (210 105 30) # D2691E
Chocolate1 (255 127 36) # FF7F24
Chocolate2 (238 118 33) # EE7621
Chocolate3 (205 102 29) # CD661D
Chocolate4 (139 69 19) # 8B4513
Firebrick (178 34 34) # B22222
Firebrick1 (255 48 48) # FF3030
Firebrick2 (238 44 44) # EE2C2C
Firebrick3 (205 38 38) # CD2626
Firebrick4 (139 26 26) # 8B1A1A
Brown (165 42 42) # A52A2A
Brown1 (255 64 64) # FF4040
Brown2 (238 59 59) # EE3B3B
Brown3 (205 51 51) # CD3333
Brown4 (139 35 35) # 8B2323
Salmon (250 128 114) # FA8072
Salmon1 (255 140 105) # FF8C69
Salmon2 (238 130 98) # EE8262
Salmon3 (205 112 84) # CD7054
Salmon4 (139 76 57) # 8B4C39
LightSalmon1 (255 160 122) # FFA07A
LightSalmon2 (238 149 114) # EE9572
LightSalmon3 (205 129 98) # CD8162
LightSalmon4 (139 87 66) # 8B5742
Orange1 (255 165 0) # FFA500
Orange2 (238 154 0) # EE9A00
Orange3 (205 133 0) # CD8500
Orange4 (139 90 0) # 8B5A00
DarkOrange (255 140 0) # FF8C00
DarkOrange1 (255 127 0) # FF7F00
DarkOrange2 (238 118 0) # EE7600
DarkOrange3 (205 102 0) # CD6600
DarkOrange4 (139 69 0) # 8B4500
LightCoral (240 128 128) # F08080
Coral (255 127 80) # FF7F50
Coral1 (255 114 86) # FF7256
Coral2 (238 106 80) # EE6A50
Coral3 (205 91 69) # CD5B45
Coral4 (139 62 47) # 8B3E2F
Tomato1 (255 99 71) # FF6347
Tomato2 (238 92 66) # EE5C42
Tomato3 (205 79 57) # CD4F39
Tomato4 (139 54 38) # 8B3626
OrangeRed1 (255 69 0) # FF4500
OrangeRed2 (238 64 0) # EE4000
OrangeRed3 (205 55 0) # CD3700
OrangeRed4 (139 37 0) # 8B2500
Red1 (255 0 0) # FF0000
Red2 (238 0 0) # EE0000
Red3 (205 0 0) # CD0000
DarkRed (139 0 0) # 8B0000
Rouge (198 0 0) # C60000
Crimson (220 20 60) # DC143C
DeepPink1 (255 20 147) # FF1493
DeepPink2 (238 18 137) # EE1289
DeepPink3 (205 16 118) # CD1076
DeepPink4 (139 10 80) # 8B0A50
HotPink (255 105 180) # FF69B4
HotPink1 (255 110 180) # FF6EB4
HotPink2 (238 106 167) # EE6AA7
HotPink3 (205 96 144) # CD6090
HotPink4 (139 58 98) # 8B3A62
Pink (255 192 203) # FFC0CB
Pink1 (255 181 197) # FFB5C5
Pink2 (238 169 184) # EEA9B8
Pink3 (205 145 158) # CD919E
Pink4 (139 99 108) # 8B636C
LightPink (255 182 193) # FFB6C1
LightPink1 (255 174 185) # FFAEB9
LightPink2 (238 162 173) # EEA2AD
LightPink3 (205 140 149) # CD8C95
LightPink4 (139 95 101) # 8B5F65
PaleVioletRed (219 112 147) # DB7093
PaleVioletRed1 (255 130 171) # FF82AB
PaleVioletRed2 (238 121 159) # EE799F
PaleVioletRed3 (205 104 137) # CD6889
PaleVioletRed4 (139 71 93) # 8B475D
Maroon (176 48 96) # B03060
Maroon1 (255 52 179) # FF34B3
Maroon2 (238 48 167) # EE30A7
Maroon3 (205 41 144) # CD2990
Maroon4 (139 28 98) # 8B1C62
VioletRed (208 32 144) # D02090
VioletRed1 (255 62 150) # FF3E96
VioletRed2 (238 58 140) # EE3A8C
VioletRed3 (205 50 120) # CD3278
VioletRed4 (139 34 82) # 8B2252
Magenta1 (255 0 255) # FF00FF
Magenta2 (238 0 238) # EE00EE
Magenta3 ((205 0 205) # CD00CD
DarkMagenta (139 0 139) # 8B008B
Orchid (218 112 214) # DA70D6
Orchid1 (255 131 250) # FF83FA
Orchid2 (238 122 233) # EE7AE9
Orchid3 (205 105 201) # CD69C9
Orchid4 (139 71 137) # 8B4789
Plum (221 160 221) # DDA0DD
Plum1 (255 187 255) # FFBBFF
Plum2 (238 174 238) # EEAEEE
Plum3 (205 150 205) # CD96CD
Plum4 (139 102 139) # 8B668B
MediumOrchid (186 85 211) # BA55D3
MediumOrchid1 (224 102 255) # E066FF
MediumOrchid2 (209 95 238) # D15FEE
MediumOrchid3 (180 82 205) # B452CD
MediumOrchid4 (122 55 139) # 7A378B
DarkOrchid (153 50 204) # 9932CC
DarkOrchid1 (191 62 255) # BF3EFF
DarkOrchid2 (178 58 238) # B23AEE
DarkOrchid3 (154 50 205) # 9A32CD
DarkOrchid4 (104 34 139) # 68228B
MediumVioletRed (199 21 133) # C71585
Violet (238 130 238) # EE82EE
DarkViolet (148 0 211) # 9400D3
BlueViolet (138 43 226) # 8A2BE2
Purple (128 0 128) # 800080
Purple1 (160 32 240) # A020F0
Purple2 (155 48 255) # 9B30FF
Purple3 (145 44 238) # 912CEE
Purple4 (125 38 205) # 7D26CD
Purple5 (85 26 139) # 551A8B
MediumPurple (147 112 219) # 9370DB
MediumPurple1 (171 130 255) # AB82FF
MediumPurple2 (159 121 238) # 9F79EE
MediumPurple3 (137 104 205) # 8968CD
MediumPurple4 (93 71 139) # 5D478B
thistle (216 191 216) # D8BFD8
Thistle1 (255 225 255) # FFE1FF
Thistle2 (238 210 238) # EED2EE
Thistle3 (205 181 205) # CDB5CD
Thistle4 (139 123 139) # 8B7B8B
AntiqueGold (221 196 136) # DDC488
AgedPaper (236 171 83) # ECAB53
Silver (192 192 192) # C0C0C0
Dark Cyan (0 128 128) # 008080
Peach-orange (255 204 153) # FFCC99

Bảng mã màu CMYK

STT C M Y K R G B HEX-16
1 0 100 100 45 139 0 22 #8B0016
2 0 100 100 25 178 0 31 #B2001F
3 0 100 100 15 197 0 35 #C50023
4 0 100 100 0 223 0 41 #DF0029
5 0 85 70 0 229 70 70 #E54646
6 0 65 50 0 238 124 107 #EE7C6B
7 0 45 30 0 245 168 154 #F5A89A
8 0 20 10 0 252 218 213 #FCDAD5
9 0 90 80 45 142 30 32 #8E1E20
10 0 90 80 25 182 41 43 #B6292B
11 0 90 80 15 200 46 49 #C82E31
12 0 90 80 0 223 53 57 #E33539
13 0 70 65 0 235 113 83 #EB7153
14 0 55 50 0 241 147 115 #F19373
15 0 40 35 0 246 178 151 #F6B297
16 0 20 20 0 252 217 196 #FCD9C4
17 0 60 100 45 148 83 5 #945305
18 0 60 100 25 189 107 9 #BD6B09
19 0 60 100 15 208 119 11 #D0770B
20 0 60 100 0 236 135 14 #EC870E
21 0 50 80 0 240 156 66 #F09C42
22 0 40 60 0 245 177 109 #F5B16D
23 0 25 40 0 250 206 156 #FACE9C
24 0 15 20 0 253 226 202 #FDE2CA
25 0 40 100 45 151 109 0 #976D00
26 0 40 100 25 193 140 0 #C18C00
27 0 40 100 15 213 155 0 #D59B00
28 0 40 100 0 241 175 0 #F1AF00
29 0 30 80 0 243 194 70 #F3C246
30 0 25 60 0 249 204 118 #F9CC76
31 0 15 40 0 252 224 166 #FCE0A6
32 0 10 20 0 254 235 208 #FEEBD0
33 0 0 100 45 156 153 0 #9C9900
34 0 0 100 25 199 195 0 #C7C300
35 0 0 100 15 220 216 0 #DCD800
36 0 0 100 0 249 244 0 #F9F400
37 0 0 80 0 252 245 76 #FCF54C
38 0 0 60 0 254 248 134 #FEF889
39 0 0 40 0 255 250 179 #FFFAB3
40 0 0 25 0 255 251 209 #FFFBD1
41 60 0 100 45 54 117 23 #367517
42 60 0 100 25 72 150 32 #489620
43 60 0 100 15 80 166 37 #50A625
44 60 0 100 0 91 189 43 #5BBD2B
45 50 0 80 0 131 199 93 #83C75D
46 35 0 60 0 175 215 136 #AFD788
47 25 0 40 0 200 226 177 #C8E2B1
48 12 0 20 0 230 241 216 #E6F1D8
49 100 0 90 45 0 98 65 #006241
50 100 0 90 25 0 127 84 #007F54
51 100 0 90 15 0 140 94 #008C5E
52 100 0 90 0 0 160 107 #00A06B
53 80 0 75 0 0 174 114 #00AE72
54 60 0 55 0 103 191 127 #67BF7F
55 45 0 35 0 152 208 185 #98D0B9
56 25 0 20 0 201 228 214 #C9E4D6
57 100 0 40 45 0 103 107 #00676B
58 100 0 40 25 0 132 137 #008489
59 100 0 40 15 0 146 152 #009298
60 100 0 40 0 0 166 173 #00A6AD
61 80 0 30 0 0 178 191 #00B2BF
62 60 0 25 0 110 195 201 #6EC3C9
63 45 0 20 0 153 209 211 #99D1D3
64 25 0 10 0 202 229 232 #CAE5E8
65 100 60 0 45 16 54 103 #103667
66 100 60 0 25 24 71 133 #184785
67 100 60 0 15 27 79 147 #1B4F93
68 100 60 0 0 32 90 167 #205AA7
69 85 50 0 0 66 110 180 #426EB4
70 65 40 0 0 115 136 193 #7388C1
71 50 25 0 0 148 170 214 #94AAD6
72 30 15 0 0 191 202 230 #BFCAE6
73 100 90 0 45 33 21 81 #211551
74 100 90 0 25 45 30 105 #2D1E69
75 100 90 0 15 50 34 117 #322275
76 100 90 0 0 58 40 133 #3A2885
77 85 80 0 0 81 31 144 #511F90
78 75 65 0 0 99 91 162 #635BA2
79 60 55 0 0 130 115 176 #8273B0
80 45 40 0 0 160 149 196 #A095C4
81 80 100 0 45 56 4 75 #38044B
82 80 100 0 25 73 7 97 #490761
83 80 100 0 15 82 9 108 #52096C
84 80 100 0 0 93 12 123 #5D0C7B
85 65 85 0 0 121 55 139 #79378B
86 55 65 0 0 140 99 164 #8C63A4
87 40 50 0 0 170 135 184 #AA87B8
88 25 30 0 0 201 181 212 #C9B5D4
89 40 100 0 45 100 0 75 #64004B
90 40 100 0 25 120 0 98 #780062
91 40 100 0 15 143 0 109 #8F006D
92 40 100 0 0 162 0 124 #A2007C
93 35 80 0 0 143 0 109 #AF4A92
94 25 60 0 0 197 124 172 #C57CAC
95 20 40 0 0 210 166 199 #D2A6C7
96 10 20 0 0 232 211 227 #E8D3E3
97 0 0 0 10 236 236 236 #ECECEC
98 0 0 0 20 215 215 215 #D7D7D7
99 0 0 0 30 194 194 194 #C2C2C2
100 0 0 0 35 183 183 183 #B7B7B7
101 0 0 0 45 160 160 160 #A0A0A0
102 0 0 0 55 137 137 137 #898989
103 0 0 0 65 112 112 112 #707070
104 0 0 0 75 85 85 85 #555555
105 0 0 0 85 54 54 54 #363636
106 0 0 0 100 0 0 0 #000000

Mã màu icon mạng xã hội nổi tiếng

Danh sách này chỉ liệt kê màu sắc chủ đạo chứ không phải là tất cả màu sắc của icon, chẳng hạn mã màu Facebook bao gồm có #3b5998 và #ffffff.

Tuy nhiên với những icon mạng xã hội có nhiều hơn 1 màu sắc chủ đạo, mình sẽ liệt kê nhiều mã màu hơn, phần hiển thị màu sắc cho trường hợp này sẽ là màu Gradient.

Mạng xã hội Decimal Code Hex Code Màu hiển thị
Facebook 59,89,152 #3b5998
Twitter 85,172,238 #55acee
Google+ 220,78,65 #dc4e41
Pinterest 189,8,28 #bd081c
LinkedIn 0,119,181 #0077b5
Digg 0,0,0 #000000
Delicious 51,153,255 #3399ff
Stumbleupon 235,73,36 #eb4924
Tumblr 53,70,92 #00405d
Vkontakte 69,102,142 #45668e
Flattr 246,124,26 / 51,141,17 #f67c1a / #338d11
Reddit 255,69,0 #ff4500
Buffer 0, 0, 0 #000000
Weibo 206,17,38 #ce1126
Pocket 239,64,86 #ef4056
Xing 2,100,102 / 207,220,0 #026466 / #cfdc00
Odnoklassniki 237,129,43 #ed812b
WhatsApp 67,216,84 #43d854
Menéame 255,100,0 #ff6400
Blogger 245,125,0 #f57d00
Amazon 0,0,0 / 255,153,0 #000000 / #ff9900
Yahoo Mail 65,0,147 #410093
Gmail 234,67,53 #ea4335
Newsvine 0,180,136 #00b488
Evernote 45,190,96 #2dbe60
MySpace 0, 64, 93 #00405d
Viadeo 240,115,85 #f07355
Line 0,195,0 #00c300
Flipboard 225,40,40 #e12828
Yummly 0, 64, 93 #00405d
Viber 0, 64, 93 #00405d
Telegram 0, 64, 93 #00405d
Instagram 63,114,155 #3f729b
YouTube 205,32,31 #cd201f
Vimeo 26,183,234 #1ab7ea
Foursquare 0, 64, 93 #00405d
Behance 23,105,255 #1769ff
Github 0, 64, 93 #00405d
Skype 0,175,240 #00aff0
Snapchat 255,250,55 #fffa37

Nguồn: bietmaytinh

logo footer

KiTuHay.Com là website Kí tự đặc biệt đã phát triển đến phiên bản: v1.2.35, chuyên tạo tên nhân vật game bằng các kí hiệu như Kí tự Quả Táo, Mặt quỷ, Khoảng trống. Tạo kí tự Free Fire, PUBG, Liên Quân, TikTok, Zalo, Facebook, Instagram. Cập nhật mới nhất những kí tự đẹp tại KiTuHay.Com.

Giới thiệu | Chính sách | Thanh toán | Cookies | Liên hệ

Nổ lực vì một cộng đồng Kí Tự HAY hữu ích hơn

Email: kituhay.com@gmail.com

Phone: 0362.19.39.89

Thời gian làm việc: 8:00 - 21:00.

Địa chỉ: 81 Đại Đồng, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Trần Long

Được xây dựng bằng cả con tim ❤️ của KITUHAY.COM

Nguồn dữ liệu: W3schools, Unicode, Wikipedia. © Copyright 2024 Ki Tu Hay. All rights reserved.

Facebook | Business | DMCA.com Protection Status